Arkivplan.no

Demo Arkivplan 2018

Formålet med arkivplanen

Arkivplanen gir bindande retningsliner for all handsaming av informasjon og dokumentasjon i etaten

Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for rutinane/retningslinene. Arkivplanen skal bidra til at Lotteritilsynet ivaretek arkivansvaret sitt etter Arkivlova § 6 der det heiter "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vere ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid"

Oppdatering av arkivplanen

Oppdatering av arkivplanen skal skje minst kvart 4. år og ved endringar som:

  • ved omfattande omorganisering av etaten
  • det blir oppretta og teke i bruk nye fagsystem
  • ved vesentlege endringar i etatens sine oppgåver og mynde

Arkivansvarleg avgjer om det er behov for oppdatering av arkivplanen når

  • det bli teke i bruk ny versjon av arkivnøkkel
  • det bli teke i bruk nye versjonar av datasystem for lagring av informasjon

Arkivansvarleg skal ha melding om alle endringar med moglege følgjer for arkivet i god tid før dei blir sett i verk og har rett til å uttale seg om dei følgjene dei kan få for arkivet.

Gode Eksempler

Hå Kommune

Fjell Kommune

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Helse Fonna HF

Ny testlink